Khabriya News App.

Bailey Fry

Upload Video
Log out

NTR ಅವರ 27ನೇ ವರ್ಧಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಎಂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸುಬ್ಬಾರಾಯುಡು ಭಾಗಿ

2 views
0Watch Time: 0 sec

NTR ಅವರ 27ನೇ ವರ್ಧಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಎಂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸುಬ್ಬಾರಾಯುಡು ಭಾಗಿ

About:

Video Location : Honnahalli

Duration : 01:15 mins

Date Time : January 20th 2023, 3:39:06 pm

Khabriya News App.